Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú právne  vzťahy medzi predávajúcim - spoločnosťou Sedooz s.r.o., a kupujúcim, ktorý v súlade s postupom podľa OP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.sitdown.sk.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.sitdown.sk, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Predávajúci

Sedooz s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 75896/B

IČO: 46 359 338

DIČ: 2023345148

DPH: SK2023345148

 

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu : 4022754530/7500

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2275 4530

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

 

mobil: +421 911 017 911

e-mail: sitdown@sitdown.sk

 

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito OP ani zmluvou sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky – Občianskeho zákonník SR a Obchodného zákonníka SR.

 

Objednávka

Objednávka vzniká pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.sitdown.sk, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Každá elektronicky zaslaná objednávka môže byť telefonicky overovaná.

 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho  je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá v momente záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

 

Tovar

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Sedooz s.r.o. a sú určené pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.sitdown.sk

 

II. Objednávka

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu internetového obchodu.

(2) Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.

(3) Každá objednávka môže byť predávajúcim telefonicky overovaná.

(4) Podmienkou platnosti objednávky je uvedenie všetkých požadovaných údajov v registračnom formulári. Každá objednávka musí obsahovať meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.

 

III. Storno objednávky

(1) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať písomnou formou e-mailom na adresu sitdown@sitdown.sk. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou.

(2) Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade stornovania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do stornovania objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od stornovania objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

(3) V prípade že kupujúci stornuje iba určitú časť objednaného tovaru, automaticky stráca všetky zľavy z danej objednávky.

 

IV. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

(1) Uzatvoreniu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým potvrdením objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti tovaru a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

(2) Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

 

V. Platobné podmienky a cena tovaru

(1) Ceny uvedené na stránkach www.sitdown.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému sitdown.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

(2) Platba za tovar sa uskutočňuje spôsobom zálohovej faktúry v hodnote 100% z celkovej hodnoty objednávky. Kupujúci vykoná platbu v EUR bankovým prevodom / vkladom na účet predávajúceho.

(3) Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

(1) Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar v pôvodnom nepoškodenom obale na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku) a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia do zmluvy.

(2) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

(3) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy podľa §7 ods.(6) Z. z. 102/2014, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobného na mieru  alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inýmm tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie nie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nododávaných v ochrannom obale;

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;

l) poskytovanie elektornického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(4) Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením formulára - odstúpenie od zmluvy písomne na adresu sídla spoločnosti alebo elektronickou poštou na e-mail sitdown@sitdown.sk (e-mail musí obsahovať -číslo zmluvy/objednávky, meno a priezvisko a adresu kupujúceho a dátum prijatia objednávky).

(5) Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, že tovar bol kupujúcemu už doručený, peniaze budú vrátené po doručení tovaru predávajúcemu, alebo po popreukázaní kupujúceho, že tovar zaslal predávajúcemu najneskôr do 14 dní. 

 

VII. Dodacie podmienky

(1) Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím kuriérskej spoločnosti, alebo bude tovar pripravený na osobný odber u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

(2) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

(3) Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke zvlášť pri každom produkte. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

(4) Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

(5) Cena za dopravu - zdarma (na území Slovenskej republiky).

(6) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

(7) Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

(8) V prípade niektorých skupín produktov (sumárna váha objednaného tovaru nad 100kg a tovar väčších rozmerov) si vyhradzujeme právo zmeniť cenu za dodanie tovaru, o čom Vás budeme predtým informovať telefonicky.

 

VIII. Záručné podmienky

(1) Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.

(2) Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

(3) V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

(4) Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

(5) Spoločnosť Sedooz s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

(6) V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

(7) Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár na stránkach sitdown.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

 (8) Predávajúci rozhodne o reklamácii tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, faxom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

(9) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, znečistením tovaru v dôsledku zanedbania údržby, používaním výrobku spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom výrobku, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

(10) Riešenie reklamácií:

- Odstrániteľné chyby - za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

- bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb,

- výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca,

- výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý.

- Neodstrániteľné chyby - ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy - ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

(11) Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

IX. Povrchové úpravy dreva, kovu a látok

(1) Uvedené vzorkovníky látok boli transformované do elektronickej podoby s dôrazom na kvalitu a vernosť obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely však môžu vykazovať rôzne odlišnosti zobrazenia, podobne ako u vytlačených materiálov. Preto upozorňujeme zákazníkov, že farebné prevedenie fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môžu mierne líšiť od skutočných. Pri drevených častiach, keď sa jedná o prírodné drevo môžu jednotlivé časti morené rovnakým moridlom vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru a prírodné vlastnosti dreva.

 

X. Ochrana osobných údajov a dát

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

XI. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

(2) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia OP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

(3) Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

(4) Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

(5) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

V Bratislave 18.2.2014, aktualizácia 12.10.2017