Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu sitdown.sk

Sedooz s.r.o.

Karpatské námestie 10

831 06 Bratislava

IČO: 46 359 338

DIČ: 2023345148

DPH: SK2023345148

 

 

Na základe §36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo firme Sedooz s.r.o.  udelené  potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov  pod registračným číslom 201416374.

 

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára pri registrácii a nakupovaní, umiestneného na stránke www.sitdown.sk.

 

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame pre účely

- vybavenia a doručenia vašej objednávky;
- vystavenia daňového dokladu - faktúry;
- zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií, ak o túto službu prejaví zákazník záujem;
- potvrdenia prijatia objednávky, platby za tovar a dodania objednaného tovaru prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky;

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

- fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska;
- dodaciu adresu - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
- telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom a doručenia tovaru kuriérskou službou;
- adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom;

 

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Pričom všetci pracovníci Sedooz s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou. Osobné údaje poskytnuté za účelom nákupu na splátky spracováva splátková spoločnosť a nie Sedooz s.r.o. a teda spracovanie týchto údajov podlieha všeobecným obchodným podmienkam splátkovej spoločnosti.

 

Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník internetového obchodu sitdown.sk - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta a objednávke tovaru iba úplné a pravdivé údaje.

 

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

 

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.


Dotknutá osoba má právo v súlade § 28 zákona požadovať

- informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov;
- informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje;
- odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 

 

Dotknutá osoba si môže kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.sitdown.sk, svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť. 

 

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: písomne (listom na adresu sídla spoločnosti), e-mailom alebo telefonicky.